Klauzula informacyjna (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest biuro M7 Mirosław Panek z siedzibą: 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 18

 1. Podanie danych osobowych (poza danymi wykorzystywanymi na cele marketingowe) jest konieczne do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podanie danych osobowych wykorzystywanych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne.

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przedstawienia ofert sprzedaży nieruchomości, wykonania umów pośrednictwa w zakupie nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

 1. Państwa dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa przez okres trwania tej umowy).

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • kontrahenci w transakcjach dot. nieruchomości (np. stronie sprzedającej/ kupującej nieruchomość) oraz w uzasadnionych przypadkach agencje nieruchomości współpracujące przy danej transakcji;

 • Notariusz przed którym ma odbyć się transakcja dot. nieruchomości lub czynności z nią związane lub do innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w transakcję;

 • Podmiot obsługujący nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniający nam narzędzia teleinformatyczne;

 • podmiot świadczący nam usługi księgowe, kadrowe, pomoc prawną, podatkowe lub rachunkowe;

 • podmiot prowadzący działalność pocztową lub kurierską (korespondencja).

 1. Podczas trwania umowy lub świadczenia usługi pośrednictwa, uzyskujemy inne Państwa dane, w tym takie, które wynikają z dokumentacji nieruchomości oraz transakcji dot. nieruchomości.

Mamy prawo wglądu, między innymi do następujących rejestrów: ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy czy ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego - na podstawie art. 181a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając wniosek na nasz adres lub składając go osobiście w naszej siedzibie oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Nasze dane kontaktowe:

M7 Invest sp.z o.o. sp.k. , 43-450 Ustroń, Daszyńskiego 7, Tel: 512983760, mail: m7biuro@ustron.nieruchomosci.pl